Algemene Voorwaarden Workshops

Algemene Voorwaarden Workshops

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
De Algemene Voorwaarden van www.graffitiworkshopsoplocatie.nl zijn van toepassing op alle diensten die door www.graffitiworkshopsoplocatie.nl worden aangeboden en uitgevoerd, denk hierbij aan offertes aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Graffitiworkshopsoplocatie.nl. Alle activiteiten van www.graffitiworkshopoplocatie.nl vallen onder bedrijfsnaam Graffitiworkshopsoplocatie.nl, gevestigd aan de Papegaaiduiker 7, 9648DW Wildervank, geregistreerd onder KvK nr. 82488975.

In alle voorwaarden van www.graffitiworkshopsoplocatie.nl wordt onder de wederpartij verstaan de natuurlijk persoon of rechtspersoon die www.graffitiworkshopsoplocatie.nl de opdracht heeft gegeven tot het leveren van een product en/of dienst, of die met www.graffitiworkshopsoplocatie.nl een overeenkomst heeft gesloten. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met www.graffitiworkshopsoplocatie.nl, voor de uitvoering waarvan www.graffitiworkshopsoplocatie.nl derden dienen te worden betrokken.

 

 1. Algemeen
  De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Www.graffitiworkshopsoplocatie.nl en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien www.graffitiworkshopsoplocatie.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat www.graffitiworkshopsoplocatie.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 1. Prijs, facturering en betaling
  Alle offertes en aanbiedingen van www.graffitiworkshopsoplocatie.nl zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  Het door de wederpartij aan www.graffitiworkshopsoplocatie.nl verschuldigde bedrag wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging, mail wisseling of overeenkomst tussen opdracht­gever en www.graffitiworkshopsoplocatie.nl waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
  Alle prijzen en tarieven zijn voor de professionele markt exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld. Alle prijzen en tarieven zijn voor de consumenten markt inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld. Alle prijzen en tarieven zijn steeds vastgesteld in euro’s, tenzij anders vermeld.
  De betaling van de workshop (factuur) dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum (tenzij anders schriftelijk of per mail is overeengekomen). De factuur wordt overhandigd of verstuurd per mail.
  Vanaf het moment dat de wederpartij de betalingstermijn overschrijdt, is hij voor elke maand of een gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van enig door de opdrachtgever verschuldigd bedrag ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten kunnen worden gesteld op 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75,00 onverminderd het recht van www.graffitiworkshopsoplocatie.nl om -al dan niet gebruik makend van de hem daartoe door de wet verschafte mogelijkheden- volledige vergoeding van kosten, schade en/of boetes te vorderen van de wederpartij.

 

 1. Aansprakelijkheid
  www.graffitiworkshopsoplocatie.nl aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor zover dat uit dit artikel blijkt. De opdrachtgever is op alle fronten aansprakelijk voor alle bij de boeking door hem of haar opgegeven deelnemers. Www.graffitiworkshopsoplocatie.nl is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door www.graffitiworkshopsoplocatie.nl gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

Www.graffitiworkshopsoplocatie.nl is in geen geval aansprakelijk indien de wederpartij wijzigingen aanbrengt of door derden laat aanbrengen aan de door www.graffitiworkshopsoplocatie.nl geleverde producten en/of diensten. Hieronder wordt tevens verstaan het gebruik voor doeleinden waartoe de producten en diensten niet zijn geleverd.


Www.graffitiworkshopsoplocatie.nl biedt, voor kinderen en voor volwassenen, beschermende kleding, plastic of latex handschoenen, schoenhoesjes en mondkapjes aan. Nu www.graffitiworkshopsoplocatie.nl deze beschermingen voor kleding en gezondheid aanbiedt, is www.graffitiworkshopsoplocatie.nl niet aansprakelijk voor schade (zowel materiële schade als fysieke) veroorzaakt door het niet (juist) gebruiken van deze mogelijkheden. www.graffitiworkshopsoplocatie.nl raadt de wederpartij derhalve aan gebruikt te maken van oude kleding tijdens het spuiten van de graffiti en ALTIJD MONDKAPJES te gebruiken tijdens spuitverf werkzaamheden.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de wederpartij na het ontstaan van de schade daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk melding heeft gedaan aan www.graffitiworkshopsoplocatie.nl.

De wederpartij vrijwaart www.graffitiworkshopsoplocatie.nl voor alle schade die www.graffitiworkshopsoplocatie.nl mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door www.graffitiworkshopsoplocatie.nl geleverde producten of diensten, daaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen: aanspraken van derden, werknemers van de wederpartij daarin begrepen, die schade lijden als gevolg van onrechtmatig handelen van werknemers van www.graffitiworkshopsoplocatie.nl die ter beschikking zijn gesteld van de wederpartij en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen; aanspraken van derden, werknemers van www.graffitiworkshopsoplocatie.nl daarin begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van handelen of nalaten van de wederpartij of van onveilige situaties in diens bedrijf;
aanspraken van derden die schade lijden als gevolg van een gebrek in door www.graffitiworkshopsoplocatie.nl geleverde producten of diensten die door de wederpartij werden gebruikt, gewijzigd of door geleverd onder toevoeging van of in samenhang met producten en/of diensten van de wederpartij of derden, tenzij de wederpartij bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

De aansprakelijkheid van www.graffitiworkshopsoplocatie.nl per deelnemer wegens overlijden, het ontstaan van fysiek en/of psychisch letsel, zal bij een workshop nimmer hoger kunnen zijn dan het éénmaal betaalde bedrag per persoon.

De aansprakelijkheid voor alle overige schades bij een workshop zal per deelnemer nooit meer kunnen bedragen dan éénmaal de betaalde prijs per persoon.

Www.graffitiworkshopsoplocatie.nl zal in ieder geval niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die is ontstaan ten gevolge van:
- handelingen en invloeden van derden, die niet rechtstreeks door www.graffitiworkshopsoplocatie.nl zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de workshop;
- omstandigheden die, krachtens de wet of de maatschappelijk geldende normen, niet in redelijkheid aan www.graffitiworkshopsoplocatie.nl kunnen worden toegerekend;
- verlies of beschadiging van kleding, bagage en waardepapieren

www.graffitiworkshopsoplocatie.nl zal in ieder geval niet aansprakelijk kunnen worden gesteld als deelnemers:
- aanwijzingen van medewerkers van www.graffitiworkshopsoplocatie.nl, die noodzakelijk zijn om een goed verloop van de workshop te kunnen waarborgen, niet opvolgen;
- zich onttrekken aan geboden begeleiding en instructie tijdens activiteiten;
- de klant is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onwettig of maatschappelijk ongeoorloofd gedrag van (een der) deelnemers

4.1. gedragsregels
Van cliënten, deelnemers en alle betrokkenen wordt zelfwerkzaamheid en een optimale inbreng verwacht. Van de deelnemers aan een workshop wordt verwacht dat zij het programma actief en met optimale inzet volgen. Indien het gedrag van de
deelnemer een negatieve invloed heeft op de algemene resultaten kan hem of haar zonder opgaaf van redenen het recht tot verdere deelname worden ontzegd, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot volledige betaling.

4.2. Keuze van locatie van de Workshops
de locatie wordt in goed overleg vooraf bepaald. Het wijzigen van een locatie kan voor de opdrachtgever geen reden zijn tot het annuleren van een opdracht.

4.3. Wijziging aantal deelnemers
het definitieve aantal personen dat gaat deelnemen moet twee weken voor aanvang bekend zijn en is bindend voor de facturatie. Het vooraf opgegeven aantal deelnemers of de totaalsom zal in rekening gebracht worden, tenzij dit vooraf anders is afgesproken.

4.4. Programma Workshop
de inhoud van de workshop programma is samengesteld volgens op dat moment beschikbare gegevens en prijzen. Gemaakte fouten en/ of vergissingen in het informatiemateriaal zijn niet bindend voor www.graffitiworkshopsoplocatie.nl.

4.5. Goederen achterlaten of persoonlijke eigendommen
wij nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade of vermissing van achtergelaten goederen of persoonlijke eigendommen van de deelnemers na het volgen van een
workshop. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing van achtergelaten kunstwerken.


 1. Annulering door de klant
  Indien in de periode van het tot stand komen van de overeenkomst tot de aanvangsdatum van de uitvoering van de werkzaamheden, de overeenkomst geannuleerd dan gelden de volgende tarieven.
  Annulering tot 4 weken voor de aanvangsdatum: 25% van de totale som.
  Annulering tot 2 weken voor de aanvangsdatum: 50 % van de totale som.
  Annulering tot 1 weken voor de aanvangsdatum: 75% van de totale som.
  Annulering op de dag van de aanvangsdatum: 100% van de totale som.

 

 1. Gebruik beeldmateriaal
  Www.graffitiworkshopsoplocatie.nl behoudt zich het recht voor om beeldmateriaal wat tijdens een workshop of opdracht gemaakt is te gebruiken in folder/brochures/flyers/websites of advertenties, tenzij schriftelijk van te voren aangegeven.

 

 1. Diversen
  www.graffitiworkshopsoplocatie.nl is niet gerechtigd (een deel van) zijn/haar rechten, al dan niet door samenwerking, over te dragen aan derden.
  Www.graffitiworkshopsoplocatie.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te veranderen. De Wederpartij zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht.

 

 1. Risico overgang
  Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  Nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
  Geschillen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden zullen, indien geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

 

Hieronder kan je de Algemene Voorwaarden van de Workshops downloaden en/of uitprinten (druk op het pijltje rechts bovenin in het document om hem te openen)

Algemene Voorwaarden Workshops Www Graffitiworkshopsoplocatie Nl
PDF – 113,6 KB 393 downloads